enpl

Redakcja

Patronat honorowy:

Prof. dr hab. Janusz Danecki

 

Rada Naukowa i recenzenci:

Prof. UJ, dr hab. Adam W. Jelonek

Prof. UJ, dr hab. Hubert Królikowski

Dr hab. Piotr Stawiński

Dr hab. Przemysław W. Turek

Dr Łukasz Fyderek

Dr Marcin Rzepka

Recenzenci zewnętrzni: Paulina Niechciał, Marcin Rzepka i in.

 

Zespół redakcyjny:

Aleksandra Wilczura - Redaktor Naczelna

Michał Lipa - Zastępca Redaktor Naczelnej

Branka Dimitrieva, Katarzyna Gorgoń, Mariusz Kalandyk, Maciej Kasprzyk, Natalia Nadkańska, Piotr Niziński, Daniel Płatek

 

Wydawca:

AT Group Wydawnictwo, ul. Gabrieli Zapolskiej 38/405, 30-126 Kraków www.atwydawnictwo.pl

Adaptacja projektu typograficznego, skład i łamanie: Małgorzata Chyc www.bymouse.pl


Studia Bliskowschodnie Ebook: www.atwydawnictwo.pl


W latach 2008-2012 czasopismo naukowe “Studia Bliskowschodnie” było wydawane dzięki finansowemu wsparciu Rady Kół Naukowych a następnie Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2012 roku "Studia Bliskowschodnie" wydawane są ze środków własnych redakcji. Od 2014 roku czasopismo wychodzi także w formie EBOOKA. 


Nabór artykułów:

Redakcja Czasopisma zaprasza do nadsyłania artykułów naukowych do kolejnego numeru 1 (9) 2016,

który ukaże się pod koniec czerwca 2016 r. Temat: Syria i Państwo Islamskie


Kolejne numery ukażą się:

Nr 2 (10) 2016 - wrzesień 2016 r. Temat: Maghreb.


Ponadto na łamach "Studiów Bliskowschodnich" są publikowane recenzowane artykuły naukowe, polemiki, wyniki badań, translacje tekstów literackich oraz recenzje książek i wydarzeń, które są związane z szeroko rozumianym Bliskim Wschodem pod względem:
- językowym i literaturoznawczym,
- geograficzno-krajoznawczym,
 - historycznym,
- kulturowym,
- politycznym,
- społecznym (w tym mniejszości etniczno-narodowe BW na świecie),
- religijnym (w tym mniejszości religijne BW na świecie),
- medialnym,
- ekonomicznym.
  

Termin nadsyłania tekstów - 30 marca 2016 r.


Wymogi redakcyjne dla autorów:

- przyjmujemy teksty od 5 do 25 stron, Times Roman 12, interlinia 1, przypisy na dole każdej strony czcionką 9 w formacie .doc i .docx
- abstrakt i tytuł artykułu w języku angielskim na końcu tekstu (150-200 słów)
- krótkie bio dotyczące autora, zainteresowań, afiliacji, ect.
- w przypisach stosujemy zapisy i skróty łacińskie: ibidem, idem, op. cit. (a nie polskie: tamże, tenże, tegoż, wyd. czyt.)
- nie podajemy nazw wydawnictw
- tytuły książek, artykułów piszemy kursywą
- tytuły czasopism drukiem prostym i w cudzysłowiu
- polska transkrypcja uproszczona nazw obcych za B.R. Zagórskim – zob. Nazwy arabskie w polskiej geografii i kartografii na tle praktyki międzynarodowej, „Polski Przegląd Kartograficzny”, t. 4, nr 4, 1972, s. 157-164.
- przypisy do strony internetowej zakończone datą odczytu w nawiasie i kropką po spacji np. http://www.studiabliskowschodnie.pl/ (2dostęp: 0.03.2013).


Proces recenzowania nadesłanych artykułów:

Zgodnie z wymogami zawartymi w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 29.05.2013 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych recenzje artykułów nadesłanych do redakcji "Studiów Bliskowschodnich" rozpatrywane są według następujących kryteriów:

- "do oceny każdej publikacji powołuje się, co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji,
- autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process); w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji,
- pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia,
- nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma naukowego nie są ujawniane",
- decyzja autora o publikacji jest równoznaczna ze zgodą na archiwizowanie jego artykułu w wersji elektronicznej w ogólnodostępnych bazach czasopism i repozytoriach, do których przystąpi czasopismo,
- teksty złożone do "Studiów Bliskowschodnich" powinny być wynikiem oryginalnych badań, w rzetelny i uczciwy prezentować wyniki pracy własnej oraz nie naruszać praw autorskich innych osób oraz ich interesów prawnych i materialnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Autorzy powinni zaznaczyć ewentualny wkład innych osób w powstawanie artykułu.
- Wykrycie przejawów nierzetelności naukowej (ghostwriting lub guest authorship) będzie skutkowało automatyczną dyskwalifikacją autora oraz jego artykuł.

 

WZÓR FORMULARZA RECENZENTA

Recenzja pracy oferowanej do czasopisma „Studia Bliskowschodnie”

Tytuł artykułu: ___________________________________________________________
Nazwisko autora (do wiadomości Redakcji): _____________________________________
Nazwisko recenzenta (tylko do wiadomości Redakcji): _____________________________

A. Sumaryczna ocena tekstu (proszę zaznaczyć „x“ właściwą odpowiedź):
[  ] artykuł może zostać przyjęty już w obecnym kształcie;
[  ] artykuł może zostać przyjęty po wprowadzeniu proponowanych zmian:

[  ] po których musi zostać ponownie zrecenzowany;
[  ] po których nie musi być ponownie zrecenzowany;
[  ] jego tematyka nie mieści się w zakresie dziedziny, której dotyczy recenzja, artykuł należy przenieś do działu (proszę wskazać):
[  ] Temat numeru;
[  ] Historia-Polityka-Gospodarka;
[  ] Społeczeństwo-Kultura-Religia;
[  ] Filozofia-Literatura-Sztuka;
[  ] Varia;
[  ] nie może zostać przyjęty do „Studiów Bliskowschodnich”, jako pisma zamieszczającego teksty naukowe, ponieważ nie spełnia w wystarczającym stopniu kryteriów naukowości.

B. Wady tekstu:
1. [  ] nie jest wystarczająco jasny;
2. [  ] wygłaszane w nim opinie nie są dostatecznie uzasadnione;
3. [  ] w zbyt małym stopniu uwzględnia ważną literaturę przedmiotu;
4. [  ] wnosi za mało nowego do omawianej dziedziny badań;
5. [  ] wykorzystuje prace innych autorów w sposób nie całkiem dopuszczalny;
6. [  ] jest zbyt długi i/lub zawiera zbędne przypisy;
7. [  ] jest miejscami niepoprawny pod względem językowym;
8. [  ] jest niestarannie opracowany od strony typograficznej;
9. [  ] jego tytuł nie odzwierciedla dostatecznie treści;
10. [  ] jego streszczenie/abstrakt nie jest wystarczająco informacyjne.


C. Uzasadnienie lub uzupełnienie powyższych opinii:D. Proponowane zmiany:E. Szczegółowe oceny (do wiadomości Redakcji, proszę wpisać punktację 0, 1, 2 lub 3):
1. pod względem jasności i argumentacyjnej tekst oceniam na: [  ]
2. pod względem erudycyjnej rzetelności (tj. stopnia uwzględnienia ważnej literatury przedmiotu) tekst oceniam na: [  ]
3. pod względem oryginalności zawartych w nim treści na ocenę: [  ]
4. pod względem językowej poprawności i elegancji na ocenę: [  ]

Data i podpis recenzenta

Kontakt

Redakcja „Studia Bliskowschodnie - The Middle East Studies”
ISSN 1899-3761

Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gronostajowa 3, 30-387 Kraków, Polska
tel. +48 88 66 55 421, fax. +48 126646919

redakcja.studiabliskowschodnie@gmail.com
www.facebook.com/studia.bliskowschodnie

Sprzedaż i dystrybucja:
AT Wydawnictwo wydawnictwo@atgroup.pl